Co si s sebou vzít do nemocnice

 • Občanský průkaz, legitimaci zdravotní pojišťovny
 • Výsledky laboratorních a jiných vyšetření
 • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud máte vystavený
 • Léky a jejich seznam
 • Zdravotní pomůcky, které v praxi používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza)
 • V případě plánované hospitalizace osobní potřeby (noční košili/pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby, příbor apod.)

Co si do nemocnice určitě nebrat

 • Větší obnos peněz
 • Cennosti a šperky
 • Zbraně

Uložení cenností
Pokud budete mít cennosti při nástupu k hospitalizaci u sebe, nabízíme vám možnost jejich uložení v ústavním trezoru v pokladně, což vám zprostředkuje ošetřující personál. Za věci, které si ponecháte u sebe, nenese nemocnice odpovědnost.

Návštěvy v nemocnici

Návštěvy jsou v nemocnici ve všední dny od 16.00 do 18.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátky od 14.00 do 17.00 hodin. Pacienta ale můžete po dohodě s lékařem nebo sestrou příslušného oddělení navštívit kdykoliv mimo návštěvní hodiny. Výjimku tvoří JIP. Na jednotce intenzivní péče jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Podávání informací o pacientovi

Veškeré informace o pacientech jsou sdělovány pouze s jejich souhlasem, a to vždy jen osobám, které si pacient určí v rámci pohovoru před zahájením hospitalizace. Pacient samozřejmě může kdykoli své pokyny změnit.

Pravidla podávání informací o úmrtí

Úmrtí pacienta se bezodkladně oznamuje osobám blízkým zemřelému. Nejčastěji zasíláme SMS se žádostí, aby nás blízká osoba kontaktovala na konkrétním telefonním čísle.

Právo na náhled do dokumentace

Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě. Může požádat o rozhovor s ošetřujícím lékařem, nahlížet do dokumentace anebo požádat o kopii dokumentace za úhradu. O výpis z dokumentace může požádat pacient, osoba blízká (příbuzný v přímé řadě), osoba, kterou si pacient písemně určí, nebo zákonný zástupce.  

Postup při řešení stížností

Chcete-li podat stížnost, můžete to udělat následujícími způsoby

 • Ústně na sekretariátu ředitele nemocnice
 • Písemně a doručit ji osobně nebo poštou
 • Datovou schránkou
 • E-mailem na adresu: nemocnice@nemfry.cz

Nemocnice má povinnost vyřídit podanou stížnost v zákonné lhůtě do 30 dnů.

Domácí řád Nemocnice Frýdlant s. r. o.

Vážená klientko, kliente,
jsme velmi potěšeni, že jste si vybral/a právě naše zdravotnické zařízení k řešení Vašich zdravotních obtíží. Vážíme si Vaší volby a věříme, že budete s naší péčí spokojen/a. Proto nám dovolte Vás touto cestou ještě jednou přivítat, seznámit Vás s Domácím řádem naší nemocnice a požádat o jeho dodržování.

V naší nemocnici není centrální přijímací kancelář, přijetí probíhá na jednotlivých lůžkových odděleních, kde Vám bude přiděleno lůžko na standardně (případně za úplatu nadstandardně) vybaveném pokoji, kde si uložíte osobní prádlo do skříně. Základem je čisté lůžko, výměna prádla se provádí dle potřeby, minimálně však 1x týdně. Každé lůžko je vybaveno zařízením pro přivolání sestry, nebojte se jej v případě potřeby kdykoli využít. K lůžku patří noční stolek, kam si můžete uložit některé své věci.

Do nemocnice si prosím nenoste velký finanční obnos nebo cennosti! Peněžní částku vyšší jak 200,-Kč nebo jakkoli cenné předměty si můžete uložit v pokladně nemocnice. Pokud tak neučiníte, nenese naše zdravotnické zařízení žádnou zodpovědnost za jejich případnou ztrátu.

Léky, které trvale užíváte, hlaste ošetřujícímu lékaři, ten určí, zda a jak je budete nadále užívat. Pokud rozhodne o jejich užívání, je třeba, abyste předal/a tyto léky sestře, ale pouze v originálním balení s možností identifikace léku vč. jeho exspirace (doby použitelnosti). Sestra od Vás léky převezme proti předávacímu protokolu a při Vašem odchodu Vám je za dodržení stejného postupu zase vrátí. Léky Vám budou podávány, dle ordinace lékaře, sestrou.

Udržujte prosím čistotu a pořádek ve všech prostorách našeho zařízení, nemanipulujte s technických zařízením a s otevřeným ohněm.

Nevstupujte, prosím, do služebních místností bez vyzvání nebo přítomnosti zdravotnického pracovníka.

Stravu a dietu Vám určuje ošetřující lékař, dodržujte jeho pokyny. Strava se podává v jídelně na oddělení. Na jednotce jednodenní péče není strava standardně součástí péče. Pacienti, kterým zdravotní stav brání přejít do jídelny, se stravují na pokoji. Ležícím je strava podávána u lůžka. Nezapomeňte, že nedodržení stravovacího režimu může významně ovlivnit Vaši léčbu.

Jídelna je vybavena chladničkou a automatem na vodu pro Vaše potřeby. Pokud ukládáte potraviny do chladničky, označte je svým jménem.

Kouření v prostorách nemocnice a konzumace alkoholických nápojů je v celém areálu našeho zdravotnického zařízení zakázána.

Návštěvy v naší nemocnici jsou stanoveny na dobu od 16,00 – 18,00 hodin ve všední dny, o sobotách, nedělích a svátcích od 14,00 – 17,00 hodin. Návštěvy v jinou dobu jsou po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem možné kdykoli.

Na procházky v areálu používejte civilní obuv, svůj odchod z oddělení, prosíme, hlaste sestře na oddělení. Není dovoleno vzdalovat se z areálu nemocnice.

Noční klid v naší nemocnici dodržujeme od 21.00 – 6.00 hodin.

Mobilní telefon, prosíme, používejte v místech, kde nebudete rušit zdravotnické pracovníky, ostatní klienty a přístroje.

Při propuštění odevzdejte všechny zapůjčené předměty, vyzvedněte si věci uložené v pokladně našeho zařízení a zkontrolujte si, zda jste na nic nezapomněli.

Budete-li mít jakýkoli problém, obraťte se na sestru, která Vám ho ráda pomůže řešit.

Přejeme Vám co nejpříjemnější pobyt v naší nemocnici a především rychlé uzdravení.

                      MUDr. Jiří Madar, v. r.                                                                                               Mgr. Kristýna Fejfarová, v. r.
                       lékařský náměstek                                                                                              náměstkyně ošetřovatelské péče