Základní informace

Doklady, které budete potřebovat před plánovaným přijetím:

 •     Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • ​    Průkaz zdravotní pojišťovny
 •     Doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem
 •     Výsledky vyšetření a veškeré lékařské nálezy a veškerou dokumentaci
 •     Jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 •     Jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený
 •     Kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)

K pobytu na oddělení budete potřebovat:

 • Osobní potřeby
 • Hygienické potřeby včetně toaletního papíru
 • Domácí obuv
 • Nemocnice vám poskytne nemocniční osobní prádlo, můžete si ale přinést a používat vlastní
 • Léky, které užíváte

Léky
Pokud musíte pravidelně užívat léky, nezapomeňte je vzít s sebou (pro první dny hospitalizace) a informovat o jejich užívání lékaře na oddělení. Během hospitalizace neužívejte léky, o kterých váš ošetřující lékař neví.

Cenné věci

Pokud vás čeká plánovaná hospitalizace, nedoporučujeme vám brát si s sebou cenné předměty, např. zlato, šperky ani větší obnos peněz. Při náhlé a nečekané hospitalizaci máte možnost uložit si cennosti, peníze, karty apod. do nemocničního trezoru. Službu vám zprostředkuje sestra sloužící na oddělení. O úschově vám vydáme písemný doklad. Při propuštění z nemocnice vám budou vaše věci vydány.

Mobilní telefony
Prosíme o ohleduplnost při jejich používání a upozorňujeme na zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti zdravotní přístrojové techniky a na odděleních, která jsou označena ikonkou s přeškrtnutým mobilním telefonem.

Kouření 

Kouření je všeobecně považováno za zdraví velmi škodlivé. Posláním nemocnice je prevence a léčba nemocí. Prosím, respektujte proto zákaz kouření pro pacienty ve všech uzavřených prostorách nemocnice. Pro kouření využijte venkovní prostory určené pro kuřáky, které jsou vybaveny popelníky. Buďte prosím ohleduplní vůči nekuřákům a neznečišťujte prostory nemocnice nedopalky či jinými odpadky.


Návštěvy

Návštěvní doba EUC Nemocnice ATLAS je stanovena na dobu od 14.00 do 16.00 hodin, ale po domluvě je možné pacienta v nemocnici navštívit i v jiném čase. Výjimkou je oddělení JIP, kde jsou návštěvy povoleny pouze po předchozím souhlasu lékaře, a to po dobu maximálně 15 minut. V mimořádných případech, např. v době chřipkových epidemií, se může stát, že bude nutné návštěvy omezit nebo i vyloučit. Pokud se tak stane, informujeme veřejnost na našem webu. Při návštěvách prosím respektujte soukromí ostatních pacientů. Do areálu nemocnice je zakázáno vodit zvířata.

Nadstandardní pokoje

EUC Nemocnice ATLAS může nabídnout pacientům po dobu jejich hospitalizace pobyt na nadstandardních pokojích. Disponujeme jedním jednolůžkovým pokojem  a dvěma dvoulůžkovými. Součástí nadstandardního vybavení je sociální zařízení na pokoji, lednička, televize a internet zdarma.

Jak pokoj objednat
V případě zájmu o poskytnutí této služby je nutno dohodnout se předem telefonicky na čísle 571 857 312 nebo se domluvit po příchodu na oddělení s vrchní sestrou. Vzhledem ke značnému zájmu našich pacientů bohužel není možné pobyt na nadstandardu garantovat.

Cena nadstandardního pokoje
Cena je stanovena na 500 Kč za lůžko a noc v případě jednolůžkového a 300 Kč za lůžko/noc v případě dvoulůžkového pokoje. Pokud se jedná o zákroky nehrazené zdravotní pojišťovnou, je cena stanovena u jednolůžkového pokoje na 1200 Kč za lůžko/noc, u dvoulůžkového pokoje na 1000 Kč/noc.

Práva pacientů

 • Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

 • Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo požadovat soukromí a služby úměrné možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení uvedeného způsobu návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 • Pacient má právo získat od svého lékaře informace potřebné k tomu, aby se mohl před zahájením každého dalšího diagnostického a terapeutického postupu rozhodnout, zda s ním souhlasí. Kromě případů akutního ohrožení života má být patřičně informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více možností postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo.
 • Pacient má právo léčbu odmítnout a současně musí být informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 • V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Analýzy jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny ohleduplně a taktně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 • Pacient má právo předpokládat, že veškeré zprávy a záznamy, které se týkají jeho léčby, jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zabezpečena i v případech počítačového zpracování.
 • Pacient má právo očekávat, že nemocnice, podle svých možností, musí přiměřeným způsobem vyjít vstříc jeho žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být nemocný předán jinému léčebnému ústavu, popřípadě tam převezen poté, co mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a o ostatních alternativách, které přitom existují. Instituce, která má pacienta převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.